Podaci koje web stranica mora sadržavatiDanas se, prema hrvatskom zakonodavstu, stranica koju pravna osoba ima na Internetu smatra njezinim digitalnim entitetom, te se zahtjeva da na njoj iskažete i digitalni identitet poslovnog subjekta. Zašto me to treba zanimati ako imam web stranicu i registrirano trgovačko društvo ili obrt? Zato što Zakon o trgovačkim društvima propisuje koji od podataka vezanih uz tvrtku i vaše poslovanje morate objaviti na svojim internetskim stranicama, a Zakon o obrtu djelomično preuzima te odredbe. Osim tih podataka, ostale poslovne podatke možete, ali i ne morate, dodati po slobodnom izboru.

 
1. Trgovačka društva

Članak 21. Zakona o trgovačkim društvima Republike Hrvatske kaže da se na tzv. poslovnim papirima i internetnskim stranicama trgovca moraju otisnuti:

1. tvrtka

2. sjedište

3. sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno,

4. tvrtka i sjedište pravnih osoba kod koje kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa

 

Ako se radi o trgovačkom društvu koje spada u tzv. društva kapitala (dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću), tada se ovisno o  vrsti društva moraju objaviti i ovi podaci:

1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen

2. ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva (ne odnosi se na d.o.o.)

3. prezime i najmanje početno slovo imena članove uprave društva, a kod dioničkoga društva i predsjednika nadzornog odbora.

 

Pod poslovnim papirima, koje je u smislu obvezne objave podataka vezanim uz tvrtku zakonodavac izjednačio s internetskim stranicama , smatraju se npr. pisma, računi, narudžbe i slični dokumenti koji se koriste u poslovanju. Neznatna razlika postoji kod javnoga trgovačkoga društva i komanditnoga društva koji moraju otisnuti i imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva.

 
2. Obrti

Ako govorimo o obrtu, koji često mnogi zaborave, sukladno članku 17. Zakona o obrtu tvrtka je ime pod kojim obrt posluje i ona mora sadržavati:

    naziv obrta,
    oznaku obrta,
    ime i prezime obrtnika i sjedište,

Tvrtka obrta, osim ova obvezna tri elementa, može sadržavati i posebne oznake i mora biti javno istaknuta. Važno je znati da se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, koje se odnose na tvrtku, odgovarajuće primjenjuju na tvrtku obrta, ako nije nešto drugačije propisano (a nije), tako da je na web stranicama obrta očigledno potrebno dodati gore navedene podatke.

 
57.000 razloga da unesete obvezne podatke na web

Zašto trgovačka truštva, ako to do sada nisu ili ako su novoosnovana, moraju upotpuniti podatke na web stranicama? Postoji gotovo 57.000 razloga za to. Zakon o trgovačkim društvima u svojim prekršajnim odredbama u članku 630. propisuje kazne za one koji se ne pridržavaju članka 21. ZTD-a i ne objave podatke vezane uz tvrtku na internestskim stranicama (uključujući sve izmjene i dopune).

Prema točki 2., stavka 1. članka 630. ZTD-a, prekršaj čini pravna osoba ako u poslovanju ne upotrebljava tvrtku onako kako je upisana u trgovačkom registru ili na poslovnom papiru, odnosno na internetskoj stranici društva ne navede propisane podatke (članak 21.).

Za spomenuti prekršaj može se izreći novčana kazna najviše do iznosa od 50.000,00 kuna, a kaznit će se član društva, član uprave, odnosno izvršni direktor ili član nadzornog odbora ili likvidator koji je po odredbama ovoga Zakona ili statuta, odnosno društvenog ugovora trgovačkog društva odgovorna osoba u društvu i to novčanom kaznom do iznosa od 7.000,00 kuna, a ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi novčanom kaznom do iznosa od50.000,00 kuna. Za prekršaj članka kaznit će se trgovac pojedinac novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna.

Kod obrtnika,  Zakon o obrtu u kaznenim odredbama člankom 83. propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit za prekršaj obrtnik ako ne istakne tvrtku pod kojom će obrt poslovati ( vezano uz članak 17.).

Iako Zakon o obrtu eksplicitno ne navodi da će se za neobjavljivanje podataka na internetskim stranicama obrtnika izricati novčane kazne, smatram da bi se obrtnici trebali pridržavati odredbe ZTD-a o objavi poslovnih podataka i na internetskim stranicama. Naime, u slučajevima kada Zakon o obrtu ne opisuje neku situaciju ili izričito propisuje supsidijarnu primjenu ZTD-a u nekim situacijama, primjenjuju se odredbe ZTD-a, što je i sada slučaj. Stoga, obrtnici neće baš ništa pogriješitit ako objave spomenute podatke, ali možete imati problema ako ih ne objavite.

 
Taman kad pomislite da je kraj…

…nije. Zakon o elektroničkoj trgovini kaže da davatelj usluga informacijskog društva mora u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan korisnicima i nadležnim tijelima državne uprave Republike Hrvatske pružiti informacije.

    Usluga informacijskog društva – usluga koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a posebno Internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na Internetu, reklamiranje putem Interneta, elektronički pretraživači, te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika (Zakon o elektroničkoj trgovini)

Prema spomenutom propisu davatelj usluga informacijskog društva mora učiniti dostupnima informacije kao što su:

– ime i prezime ili tvrtku davatelja usluga,
– sjedište obrta ili sjedište pravne osobe davatelja usluga,
– ostale podatke o davatelju usluga na temelju kojih korisnik može brzo i nesmetano stupiti s njim u vezu, uključujući elektroničku adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt,
– broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je davatelj usluga upisan, te podatke o registru,
– pojedinosti o nadležnom tijelu, ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru,
– u pogledu posebno reguliranih djelatnosti/profesija:
• profesionalna ili slična institucija kod koje je davatelj usluga registriran,
• profesionalni naziv i zemlja koja ga je odobrila,
• uputa o profesionalnim pravilima u zemlji u kojoj se obavlja djelatnost i mjestu njihove dostupnosti,
– porezni broj ako je davatelj usluga obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Ako davatelj usluga prikazuje cijene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno se mora naznačiti jesu li u prikazane cijene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na bilo koji način utječu na prikazanu cijenu.

 
preuzeto sa Krazy fish (http://krazyfish.org/2011/12/sto-internetska-stranica-mora-sadrzavati/)